Terug naar
Voorblad
 

Hoveniersweg 104
Subtitel: Het huis en zijn tijd (1850-1900).
reakties: 
lets53@upcmail.nl   of  0344 611809


De Gebouwen
 • Barak
 • Ontsmettingsruimte
 • Beheerswoning
De Omstandigheden
 • Armoe
 • Drinkwater
 • Riool
 • Aantal inwoners en zieken
Ontwikkelingen in die tijd
 • Gas
 • Water
 • Elektriciteit
Waarom deze site
Bibliotheek
-- Ziekten 1850-1890
 • achtergrond stukken
 • delen uit boeken
 • wat is cholera

-- Verslagen Gemeente en
       Kranten   1853 - 1930

 

Kadasterkaarten
 • kaarten
 • kadastergegevens
 • foto's buurt 1971
Verhaal uit de Kroniek
 • samenvatting van deze site

Aantal bewoners en zieken    1850 tot 1922

Details uit het leven van de stadbaas Pieter Schreuders.

Dit verhaal geeft een beeld van de periode 1900 -1945 in TIEL.

 

 

Laat u niets opdringen.  Tielsche Courant 17 september 1851.

 

 

  [photogallery/photo00032559/real.htm]  
    niet , zooals men. thans voornemens is, de kade geheel onbruikbaar en den toegang van de kade tot de stad bijna onmogelijk te maken , .maar. in tegendeel de thans aangebragte wordende aarde te bezigen tot eene algemeene ophooging van de geheele kade , waardoor de veiligheid van de stad , .te gelijker tijd met de belangen van haren handel 'zoude worden behartigd.
De meeste kiezers kennen de voormelde gebreken, zoo goed en beter dan wij , maar wij erkennen openhartig , dat wij de zelven hier alleen herinneren , in de hoop , dat men er dan bij de herstemming aan denken zal , opdat nu niet wedervoorstanders van. die beginselen worden gekozen , gelijk mede opdat niet eene bepaalde en zeer gevaarlijke partij in den raad de meerderheid zal bekomen.
Wij herhalen het: de kiezers moeten alleen denken aan het belang der zaak , niet aan personen. Zij mogen niet stemmen uit vriendschap of uit medelijden , evenmin als zij geschikte personen uit vijandschap of afgunst mogen weeren.
Zij moeten zich niemand .laten opdringen ,. maar zelven hunne regten uitoefenen , en de stembriefjes zich door niemand ter invulling laten. afnemen. Die niet schrijven kunnen , dragen de invulling aan een vertrouwd persoon , maar niet aan .een der candidaten of intriguerenden op.
De candidaten behooren zich van alle bemoeijingen omtrent de herstemming , buiten het uitbrengen van hunne eigen stem , te onthouden. Zij , zoowel als hunne vrienden , moeten zich wachten , niet alleen voor ongeoorloofde, naar voor alle onkiesche middelen, en de kiezers zullen wel doen als zij , wanneer zulke verkeerde pogingen worden aangewend , daaraan niet alleen geen gehoor geven , maar die met opgaaf van de daders openbaar maken. --Hoe geheel anders zouden de keuzen zijn , als de eerzuchtigen door de vrees- voor zu1k eene openbaarmaking, van de thans gebezigd zijnde en nog gebezigd wordende praktijken werden terug gehouden.
Kiezers! In het belang uwer sta, d.i. in uw. eigenbelang roepen wij u toe: Geeft nog aan onze waarschuwingen gehoor ; nog is het niet te laat. .Denkt aan hetgeen wij hierboven en vroeger hebben gezegd, en luistert ook nog naar dezen raad: Wanneer gij over de meerdere of mindere geschiktheid der -twaalf candidaten niet kunt oordeelen , kiest dan hen ,die u het minste worden aanbevolen en opgedrongen, dan ......